Nông sinh thái

Nông nghiệp sinh thái là chủ đề nói về những chiến lược khai thác và tạo chuyển biến nông nghiệp theo hướng sinh thái, thích với với nông nghiệp bền vững và chắc chắn.