Bệnh lý cây

Trình bày những bệnh trên thực vật và những biện pháp phòng trừ, giới thiệu những kiến thức hàn lâm về bệnh học cây trồng.