Cây trồng

Cây trồng trong nông nghiệp trình bày những vấn đề và chiến lược khai thác, bảo vệ thực vật. Chuyên mục này bao gồm các bài viết về thực vật bậc thấp, bậc cao, thủy sinh, các bệnh học thực vật và biện pháp bảo vệ thực vật.

Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi