Cây trồng

Cây trồng trong nông nghiệp trình bày những vấn đề và chiến lược khai thác, bảo vệ thực vật. Chuyên mục này bao gồm các bài viết về thực vật bậc thấp, bậc cao, thủy sinh, các bệnh học thực vật và biện pháp bảo vệ thực vật.